Naar de inhoud
 

Organisatie

De vereniging Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) is actief sinds 1 januari 2015, na een fusie tussen KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland (KNBLO-NL) en de Nederlandse Wandel Bond (NWB). Bij KWBN zijn 1.050 wandelaanbieders en circa 50.000 wandelaars aangesloten. Daarmee zijn wij de grootste wandelorganisatie van Nederland.

De organisatie van KWBN bestaat uit de Ledenraad, het bondsbestuur en het bondsbureau. Hieronder vallen zes regio’s met ieder een eigen bestuur. De regiobesturen onderhouden het contact van KWBN met de lokale lidorganisaties. De organisatie wordt geadviseerd door een aantal landelijke commissies, het Platform Individuele Leden en het Platform Landelijke Organisaties.

Structuur

Het bestuur van KWBN bestaat uit vijf leden en is verantwoordelijk voor de strategie en het meerjarenbeleid van de organisatie. Het bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad, die 24 leden telt. Het gaat daarbij om 12 vertegenwoordigers namens de lidorganisaties (twee per regio), 6 namens de landelijke wandelorganisaties en 6 namens individueel aangesloten leden. De Ledenraad is het hoogste orgaan binnen de organisatie en komt twee keer per jaar in vergadering bijeen.

Het bondsbestuur en de regiobesturen zijn mede verantwoordelijk voor de uitvoering van het landelijk vastgestelde beleid. Die uitvoering is in handen van de betaalde medewerkers van het bondsbureau en tientallen regiovrijwilligers. Op lokaal niveau zijn daarnaast duizenden vrijwilligers actief, met name bij de organisatie van alle mogelijke wandelactiviteiten en het beheer en onderhoud van wandelpaden.

Bestuur

  • Jan Rijpstra - Voorzitter
  • Harjan van Dam - Transitie en organisatieontwikkeling
  • Dirk van Gemert - Marketing en communicatie
  • Jan Los - Financiën en ledenorganisatie
  • Barbera Schoemaker - Markt- en productontwikkeling/vitaliteit en ledenorganisatie

Commissies

Het KWBN-bestuur wordt gecontroleerd en geadviseerd door een aantal landelijke commissies. De leden van de Financiële Commissie, de Beroepscommissie en de Tuchtcommissie worden rechtstreeks benoemd door de KWBN Ledenraad. Deze drie commissies zijn belast met taken die zijn vastgelegd in de statuten en reglementen van KWBN. Daarnaast kan het KWBN-bestuur ook zelf commissies inrichten, bijvoorbeeld voor advies en coördinatie op specifieke gebieden, zoals het beheer en onderhoud van wandelpaden of het lange afstandswandelen.

Platform Individuele Leden

De vertegenwoordiging van leden die direct bij KWBN zijn aangesloten en niet via een wandelvereniging.

Platform Landelijke Organisaties

De vertegenwoordiging van wandelorganisaties die internationaal, landelijk of regio-overstijgend representatief zijn:

Inloggen extranet


  • OAD
    Nederlandse Loterij